Interessegruppa for et levelig Nykirke

Barnehageplassering

De 3 lokasjonene som politikerne må velge mellom er:

Grøteig-tomta
Dette er et område på ca. 4,6 mål som ligger mellom skolen og eneboliger. I tillegg kjøpes/eksproprieres ett av nabohusene for å få store nok arealer til parkering og atkomst til skolen. Atkomsten til barnehagen blir felles med skolen på en utbedret Sletterødvei.
- Nærhet til skolen (for nære, vil mange mene)
- Sentralt på Nykirke
- Mulig å tilknytte varmesentral/fjernvarmeanlett: JA
- Ingen nedbygging av dyrket mark
- Utvidelse av barnehagen om 5 år krever innløsing av ytterligere 3 bolighus
Score i Forenklet verdi- og konsekvensutredning (uten vekting): ukjent
Antall stemmer i vellets "folkeavstemning": 12

Klokkeråsen
Dette er ei tomt som ligger i skogsterreng syd for bebyggelsen i Klokkeråsen, ved inngangen til lysløypa. Plasseringen krever ny vei ned mot FV670.
- Dette blir sikkert en fin barnehage.
- Den nye veien vil også gi ny atkomst til Klokkeråsen.
- Parkeringsplassen kan benyttes av skigåere om vinteren.
- Strukturmessig ugunstig lokalisering.
- Ligger i utkanten av Nykirke. Lang vei fra Sletterødåsen. Mer trafikk i Kirkesvingen.
- Mulig å tilknytte varmesentral/fjernvarmeanlett: NEI
- Lekeapparatene brukes lite av andre enn barnehagen utenom åpningstiden.
- Tilleggsareal må kjøpes dersom barnehagen skal utvides om f.eks. 5 år.
- Åpner for å bruke Grøteig-tomta som utvidelse til skolen.
Score i Forenklet verdi- og konsekvensutredning (uten vekting): -6
Antall stemmer i vellets "folkeavstemning": 96

Sletterødjordet
Beskrivelsen av denne skal vi ikke gjenta her, men her er noen argumenter for/mot:
- Beslaglegger dyrket mark. 10 mål permanent til trafikk og barnehage, 10-20-30 mål midlertidig til nærmiljøanlegg.
Barnehagen:
- Sentralt på Nykirke.
- I nærheten av skolen, men ikke kloss innpå.
- Mulig å tilknytte varmesentral/fjernvarmeanlett: JA
- Lekeapparatene en del av nærmiljøanlegget for de minste utenfor barnehagens åpningstid.
- Base for nærmiljøanlegg.
- Felles atkomst til skole, barnehage og nærmiljøanlegg.
- Parkeringsplass for barnehage på dagtid, for skole og nærmiljøanlegg på kveldstid.
- Utvidelse av barnehagen kan gjøres uten kjøp av nye tomtearealer.
- Åpner for å bruke Grøteig-tomta som utvidelse til skolen.
- Ingen innløsing av boligeiendommer nødvendig.
Nærmiljøanlegg
- Arealer for ski/aking/sykling/ballspill/kultur/arrangementer.
- Synlig fra mange stuevinduer - skaper aktivitet og hindrer mobbing.
- Møteplass for folk i alle aldre.
- Verdifullt tilskudd til oppvekstmiljøet til barn og unge (og voksne).
- Nærhet til skole - kan brukes i skoletiden.
- Ny grusvei binder Sletterødåsen og Klokkeråsen sammen.
- Kort avstand fra alle områder på Nykirke.
- Arealet leies over en periode på 20 - 25 år til en akseptabel pris.
Score i Forenklet verdi- og konsekvensutredning (uten vekting): +3
Antall stemmer i vellets "folkeavstemning": 37