Interessegruppa for et levelig Nykirke

Borre kommunes arealkrav 1997 - 2008

Fra Barnerepresentantens Faktaperm:
2.7.13 Eksempel på bestemmelser til kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel 1997-2008 fra Borre kommune inneholder bestemmelser knyttet til barn og unges interesser. Tekst som er skravert grå under er juridisk bindende bestemmelser, mens tekst med skravur er å betrakte som utfyllende retningslinjer og føringer for oppfølging og gjennomføring av planen og er således ikke bindende for kommunen. Bestemmelsene er trykt på plankartet (arealdelen). Bestemmelser og retningslinjer er gjengitt i sin helhet under.

I områder som er avsatt til byggeområde boliger, eksisterende og planlagte, skal bestemmelsene vedrørende barn og unges interesser nedenfor legges til grunn med hensyn til areal- og funksjonskrav. (Jfr. PBL §20-4, 2.ledd, bokstav d.)

Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde, som er i bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning.

For hver familieboenhet i kommunen skal det til sammen avsettes min 50 kvadratmeter arealer til fellesareal for lek/opphold. Lekeplassene skal ha solrik beliggenhet og være skjermet mot sterk vind, forurensning og trafikkfare. Lekeplasser skal ha et utendørs støynivå under 55 dbA. Arealer brattere enn 1:3 og arealer for kvartalslekeplasser (KL) og felleslekeplasser (FL) som er smalere enn 10 meter skal ikke medregnes.

Lekeplassene skal gi et allsidig leketilbud med følgende oppdeling:

  1. NL – Nærlekeplasser
    Alle boliger skal innen en gangavstand på 50 meter ha en lekeplass med sand, benk og noe fast dekke. Det skal regnes min 5. kvadratmeter pr. boenhet. Max 20 boenheter kan være felles om lekeplassen. Lekeplassene skal minimum ha en størrelse på 50 kvadratmeter.
  2. KL – Kvartalslekeplasser
    For hver boenhet skal det avsettes min. 10 kvadratmeter areal til kvartalslekeplass i en gangavstand på max 150 meter. Minste størrelse på kvartalslekeplassen er ca 500 kvadratmeter. Max 100 leiligheter kan være felles om en lekeplass.
  3. FL – Felleslekeplasser
    Det skal avsettes min 10 kvadratmeter areal pr. boenhet til stor felles lekeplass. Felleslekeplassen skal ligge i en gangavstand på max. 500 meter fra boligen. Lekeplassen skal tilrettelegges for ballspill og andre arealkrevende aktiviteter. Minimumsstørrelse 3000 kvadratmeter.

Før ferdig-attest eller midlertidig brukstillatelse gis, skal nærlekeplass og kvartalslekeplass som boligen tilhører, være opparbeidet. Felleslekeplasser skal være opparbeidet ved innflytting av de første 20 boligene.

Borre kommune skal avsette tilstrekkelig, store nok og egnet areal til barnehager og skoler. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. I nærmiljøet skal det finnes arealer hvorbarn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø.

Før behandling av regulerings- og bebyggelsesplaner, samt byggesøknader for utbygging av mer enn 10 boenheter, skal nærmeste barnehage, barne- og ungdomsskole innen kretsen varsles og ha rett til å uttale seg om dagens bruk av området samt planens hensyn til skolevei, lekeplasser og friareal. Barn og unges interesser skal omtales ieget avsnitt i saksframstillingen.

I reguleringsplaner, bebyggelsesplaner, ved søknad om byggetillatelse og ved deling, skal det redegjøres for plassering av de anlegg som er nevnt i plan- og bygningslovenes § 69, pkt.1 og 2. Anleggene skal dekke behovet for eksisterende og ny bebyggelse.

I den grad behovet for slike anlegg er dekket på tilstøtende areal, må dette dokumenteres og være varig sikret. Anleggene skal vises i sin sammenheng med kjøreveier,gangveier og friareal. Det skal legges vekt på å sikre korridorer ut til større friluftsområderbåde for ny og eksisterende bebyggelse.

Kommunen kan sette krav om sikkerhet for at opparbeidelse av arealene skjer i overensstemmelse med planen. Utbygger skal være ansvarlig for opparbeidelsen.