Interessegruppa for et levelig Nykirke

Illustrasjonsplan (siste versjon - utarbeidet i samråd med grunneier)

For å se forslaget i en større utførelse, klikk deg inn på Foto galleriet 

AddThis Social Bookmark Button

Forslaget: Nærmiljøanlegg og barnehage på Sletterødjordet

  Vårt utgangspunkt:

 • Nykirke har RV310 som en sterk barriere mot nord. I øst ligger jernbanen som en tilsvarende barriere. I vest ligger E18 som en barriere. I sør ligger jordbruksarealer.
 • Sletterødåsen skal bygges ut med opptil 150 boenheter på til sammen 97da. I tillegg forsøker grunneiere i tilstøtende områder å utvide både areal og antall boenheter.
 • Når Sletterødåsen bygges ut, vil tettstedet som helhet få en mildt sagt uheldig struktur, med lange avstander og uheldige trafikkmønstre. Sletterødjordet trer tydeligere fram som en barriere som deler tettstedet.
 • Ethvert boligområde i Norge skal inneholde en blanding av nærlekeplasser, kvartalslekeplasser og felleslekeplasser, der barn og unge kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. Tilgjengeligheten til slike områder på Nykirke er langt under det som er akseptabelt – vi vil nærmest påstå at den er ikke-eksisterende. Nykirke har her et udekket behov som er hjemlet i Plan- og bygningsloven og Rikspolitiske Retningslinjer for Barn og Unge.
 • Det skal finnes ny lokasjon for barnehage.
 • Trafikkforholdene rundt skolen skal løses.
 • Jernbanen skal selvsagt i tunnel, men det skal vi ikke ta for oss i denne omgang.

Vi vil løse disse utfordringene på en helhetlig måte der nøkkelordene er flerbruk, trygghet og korte avstander.

  Vi vil at:

 • Deler av Sletterødjordet skal bli omdisponert til almennyttige formål der det anlegges barnehage på en del av arealet og legges til rette for aktiviteter av ulik art på andre deler av arealet.
 • Området avgrenses av en gruslagt sykkelsti som går fra enden av Stubbveien til midten av Teienveien.

Dette vil gjøre at:

 • Tettstedet blir mer kompakt.
 • Barnehagen får en sentral plassering på tettstedet, men samtidig adskilt fra skolen.
 • Det er plass til framtidig utvidelse av barnehagen, slik at vi unngår at det på sikt må bygges enda en barnehage i Sletterødåsen.
 • Tettstedet får et nærmiljøanlegg som kan benyttes av folk i alle aldre og til et stort spekter av aktiviteter både sommer og vinter.
 • Tilbudet til barn og unge når det gjelder lekearealer kommer opp på et akseptabelt nivå. Området er sentralt plassert og tilgjengelig fra alle retninger.
 • Nærmiljøanlegget får en plassering som gjør at barn ser hverandre, voksne kan følge med, og der både barn og potensielle mobbere føler seg ”overvåket” av voksne.
 • Trafikksituasjonen rundt skolen, barnehage og nærmiljøanlegg løses som en helhet.
 • Barnehagen blir de minste barnas tilbud i flerbruksområdet.
 • Tyngdepunktet for ikke-idrettslige aktiviteter på Nykirke trekkes bort fra jernbanen og riksveien.

Vi mener at:

 • Tettstedet får en betydelig bedre struktur der de aller fleste hensyn er ivaretatt på en god måte.
 • Lokalsamfunnet får tilført en viktig arena for sosial og kulturell utvikling.
 • Plan- og bygningsloven og Rikspolitiske Retningslinjer for Barn og Unge stiller så sterke krav til friarealer og lekeområder at kommunen i realiteten ikke har noe valg. Dersom Sletterødjordet velges bort må kommunen finne andre løsninger for å tilfredsstille kravene. Slike løsninger er hittil ikke blitt presentert.
 • Vi har en situasjon der Nasjonale mål om Oppvekstvilkår for Barn og Unge settes opp mot Nasjonale mål om jordvern. Argumentene er sterke nok i dette tilfellet til at hensynet til jordvern må vike.
 • Det er stor sannsynlighet for att landbruksstyret gjennom dialog vil akseptere dette og ikke levere innsigelse.
 • Dersom innsilgelse allikevel blir levert, må kommunen gå videre til megling og eventuell anke.
 • Dersom forslaget ikke får altfor stor motstand hos fylket, så vil denne løsningen være blant de raskeste å gjennomføre.
 • Kostnadsmessig vil løsningen ikke kommer dårligere ut i forhold til alternative løsninger.

For å følge kommunens prosess for Nykirkes framtid, kan du klikke HER for å lese mer.

Kart over Nykirke m/områdeinndeling

Kartskisse struktur - Uten Sletterødjordet

Kartskisse struktur - Med Sletterødjordet

Sletterødjordet - Opprinnelig forslag fra september 2008

Illustrasjonsplan (tidligere versjon - etter 2. samtale med grunneier)

For å se forslaget i en større utførelse, klikk deg inn på Foto galleriet 

I forslaget ligger det foruten Barnehage, et ønskemål om store grøntområder med muligheter for fritidsaktiviteter og et samlingspunkt for både voksne og barn. 

AddThis Social Bookmark Button

Illustrasjonsplan (som vedlegg til høringsuttallelse 04.05.09)

 For å se forslaget i en større utførelse, klikk deg inn på Foto galleriet

AddThis Social Bookmark Button