Interessegruppa for et levelig Nykirke

Jernbanen gjennom Nykirke

Alle på Nykirke er enige om at nytt dobbeltspor må gå i kulvert/miljøtunnel gjennom Nykirke.

Interessegruppa for et levelig Nykirke mener at tunnelen må være mye lenger enn 130m.

Dette blir tema om noen år.

FAU om togstopp på Nykirke

I forbindelse med en avisartikkel i Gjengangeren om miljøtunnel gjennom Nykirke er det skrevet at "FAU ved Fagerheim skole ønsker seg framtidig togstopp på Nykirke."

Denne formuleringen er en omskrivning av en omskriving (først kommunen som omskriver vår høringsuttalelse, og så journalisten som omskriver denne igjen), slik at resulatet blir ganske langt fra utgangspunktet.

Dette er det egentlige innspillet: "Før i tiden var Nykirke et stoppested på Vestfoldbanen. Den gangen hadde Vestfoldbanen en funksjon med å knytte byene og tettstedene i Vestfold sammen. Etter hvert har Vestfoldbanen gått mer og mer over til å bli en regionstrekning for pendlere mellom Vestfoldbyene og inn til Drammen/Oslo. med nye motorveistrekninger har togets konkurranseevne blitt svekket. Med dobbeltspor på Vestfoldbanen åpner det seg nye muligheter. Ikke bare kan togene gå raskere og oftere mellom dagens stoppesteder. Vi kan også tenke oss at strekningen en gang i framtiden kan trafikkeres av passasjereffektive lokaltog, med stoppesteder på steder som Nykirke og Barkåker. Vi skal selvsagt ikke foreslå at det i kommunedelplanen skal legges inn perronger for regiontog på Nykirke, men vi henstiller i det minste om at det ikke lages løsninger som er til hinder for en gang i framtiden å anlegge perronger for lokaltog, dersom dette skulle bli aktuelt".