Interessegruppa for et levelig Nykirke

Sletterødjordet - Grunneier

Grunneier på Sletterødjordet er positiv til å avgi arealer til nærmiljøanlegg og barnehage.

Interessegruppas medlemmer har hatt flere møter med grunneier, og vi har sammen kommet fram til en løsning som vi mener på en god måte tar hensyn til både gårdsdriften og behovene til lokalsamfunnet.

Interessegruppa har utarbeidet et forslag til modell for kjøp av tomt til barnehage og langtidsleie av areal til nærmiljøanlegg. For eksempel kan kommunen kjøpe 10 mål til barnehage og trafikkarealer, og leie 30 mål på en 25 års kontrakt til nærmiljøanlegg. Grunneier er positiv til denne modellen, og har utvist stor fleksibilitet med hensyn til arealer og tidsrammer.

Interessegruppa har fått grunneier til ensidig å forplikte seg til en "kostnadsramme" som han skal holde seg innenfor i forhandlinger med kommunen. Vi mener hans økonomiske krav er moderate og realistiske.

Det er mange som har stilt spørsmål rundt hvordan og hvor mye og hvor fleksibel denne "kontrakten" er, og siden verken grunneier eller interessegruppa har noe å skjule på dette området, så gjengir vi her innholdet i "kostnadsrammen":

*   *   *

Nykirke 24.06.09

 Sletterødjordet - ramme for kostnader

Vi trenger en kostnadsramme for løsningen på Sletterødjordet. Dette må gjøres for at vi skal ha noen forhåpninger om at kommunen skal ville gå i denne retningen.

Dette er en ensidig avtale der grunneier forplikter seg til å ikke gå utover disse rammene når han går i forhandlinger med kommunen.

Permanent avgitt grunn
Pris: kr 150.000 per mål
Eksempler på bruk:
- Tomt til barnehage
- Nærmiljøbase (fortrinnsvis på barnehagens tomt)
- Trafikkarealer
På dette arealet kan det bygges bygninger.
Det kan kjøpes mellom 6 mål og 15 mål, avhengig av behov.
Kjøp av 10 mål: 10 * 150.000 = 1.500.000,-
Permanent avgitt areal skal fortrinnsvis ligge i utkanten (”hjørne”) av det aktuelle arealet, slik at det gjendyrkbare arealet blir så helhetlig som mulig. Det skal være god avstand til driftsbygninger.

Midlertidig avgitt grunn
Pris: kr 1500 per mål per år (indeksreguleres)
Eksempler på bruk:
- Aktivitetsområde til nærmiljøanlegg
- Stier og grusveier
På dette arealet kan det ikke bygges bygninger.
Det kan plantes gress og annen lav beplantning, monteres utstyr og anlegges grusveier og stier som ikke er til hinder for at arealet kan tilbakeføres til dyrkbar mark.
Leieperioden er 25 år.
Leieforholdet følger hele kalenderår.
Oppsigelsestid fra leietakers side er på 1 år med (for eksempel oppsigelse den 31.12.2015 trer i kraft 01.01.2017, mens oppsigelse den 01.01.2016 trer i kraft den 01.01.18).
Ingen oppsigelsesmulighet fra utleiers side.
Når det er 10 år igjen av leieperioden kan partene bli enige om å forlenge avtalen med nye 10 år. Denne prosessen kan gjentas.
Arealet tilbakeføres til opprinnelig stand dersom avtalen sies opp eller ikke forlenges etter kontraktsperiodens utløp. Beplantning og utstyr fjernes.
Det kan leies mellom 0 og 40 mål etter leiers ønske. Det legges en plan for arealleie, for eksempel 20 mål første 5 år, 25 mål neste 5 år og 30 mål for resten av perioden. Eventuelt kan en bli enige om at utvidelse av arealet meldes med 1 års varsling.
Det betales leie kun for det arealet som til enhver tid leies.
Ved valg av hvilke deler av arealet som skal leies, skal en også ta hensyn til at det gjenværende arealet skal være så helhetlig som mulig.
Leie av 20 mål: 20 * 1500 = 30.000,- per år (nåverdi).
Leie av 40 mål i 25 år: 40 * 25 * 1500 = 1.500.000,- (nåverdi).

*   *   *

 Avtalen er akseptert og signert av grunneier.

Sletterødjordet - Jordvern

Det største skjæret i sjøen for nærmiljøanlegg og barnehage på Sletterødjordet er antakelig jordvernet. Nasjonale målsetninger om å bevare dyrket mark er sterke.

En annen nasjonal målsetning er imidlertid krav til Barn og Unges oppvekstvilkår. Disse er hjemlet i Plan- og bygningsloven og detaljert i Rikspolitiske Retningslinjer for Barn og Unge (RPR-BU). Disse retningslinjene omhandler blant annet krav til type og areal på lekeplasser og balløkker, og er på langt nær oppfylt slik Nykirke er i dag. Les mer ved å se sidene om Plan- og bygningsloven (menyen til venstre), RPR-BU og Bestemmelser Arealdel, eller ved å følge noen av våre linker.

Her kommer altså to nasjonale målsetninger i konflikt, og det er opp til politikere på flere nivå å finne den løsningen som best gavner samfunnet som helhet.

Interessegruppa for et levelig Nykirke mener at forslaget om nærmiljøanlegg har god støtte i de Rikspolitiske Retningslinjene for Barn og Unge, og at argumentene er så sterke at det er stor sannsynlighet for et positivt resultat. Struktur, beliggenhet og det manglende tilbudet av lekearealer til barn og unge blir ellers vanskelige å forsvare.

Kommunen har uttalt at de allerede tidlig i høringsperioden vil ta kontakt med landbruksstyret for å presentere situasjonen. De ønsker på denne måten å unngå at det leveres innsigelse til planen. Dersom dette allikevel skjer, er kommunen beredt til å gå direkte i megling hos fylkesmannen, og eventuelt videre til anke hos Departementet.

Om kommunen er villig til å gå denne veien avhenger av støtten forslaget får blant lokalbefolkningen og viljen til politikerne i Horten.